Τηλεφωνήστε μας

2321068363 - 2321068301

Καταστατικό

Καταστατικό

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ»

Άρθρο 1. ΣΥΣΤΑΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ
Συστήνεται αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, διεπόμενη από τα άρθρα 741 επ. Αστικού Κώδικα και τις σχετικές διατάξεις των αρ 249 επόμενα του ν 4072/2012, με την επωνυμία «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ – ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ». Η εταιρία έχει τη νομική μορφή αστικής εταιρίας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Η εταιρεία θα μπορεί να χρησιμοποιεί την επωνυμία της και με λατινικά στοιχεία ή σε μετάφραση. Χάριν συντομίας η εταιρία μπορεί να αναφέρεται και με τον διακριτικό τίτλο «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ».

Άρθρο 2. ΈΔΡΑ
Ως έδρα της εταιρείας ορίζεται το 3ο χλμ Σερρών Δράμας, στην περιοχή των Επταμύλων Σερρών. Η εταιρεία μπορεί να ιδρύει παραρτήματα ή γραφεία και σε άλλες περιοχές της Ελλάδος.

Άρθρο 3. ΣΚΟΠΟΣ
Σκοπός της εταιρείας που συστήνεται με το παρόν, είναι η επί μη κερδοσκοπικής βάσης:

➢ προώθηση της γαλακτοκομίας στην χώρα μας,
➢ στήριξη και υποστήριξη της ελληνικής γαλακτοπαραγωγής
➢ προώθηση της αγωγής υγείας στους Έλληνες καταναλωτές με έμφαση στα οφέλη που προκύπτουν από την κατανάλωση γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων,
➢ γνωριμία των καταναλωτών στην Ελλάδα και το εξωτερικό με τα ελληνικά γαλακτοκομικά προϊόντα,
➢ δια βίου εκπαίδευση και μάθηση των Ελλήνων γαλακτοπαραγωγών
➢ γνωριμία της νέας γενιάς των κατοίκων της ελληνικής υπαίθρου με τον κλάδο της γαλακτοκομίας και τα πλεονεκτήματα της τυχόν ενασχόλησής τους με τον κλάδο,
➢ ανάδειξη των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων του ελληνικού γάλακτος και των ελληνικών γαλακτοκομικών προϊόντων, αξιοποιώντας σχετικές έρευνες και χρησιμοποιώντας κάθε μέσο επικοινωνίας.

Για την επίτευξη των σκοπών της, η εταιρεία θα δύναται ενδεικτικά:

❖ Να συνεργάζεται με τους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης.
❖ Να συνεργάζεται με επιστημονικούς και ερευνητικούς οργανισμούς, μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, συλλόγους και οργανώσεις για την επίτευξη των στόχων της.
❖ Να οργανώνει εκπαιδευτικά προγράμματα και σεμινάρια για τους μαθητές όλων των βαθμίδων.
❖ Να παρέχει σε εκπαιδευτικούς και μαθητές όλων των βαθμίδων, καθώς και σε φοιτητές, εκπαιδευτικό υλικό σε ηλεκτρονική ή άλλη μορφή.
❖ Να σχεδιάζει και να συντονίζει τοπικά, περιφερειακά και εθνικά δίκτυα σχολείων που θα υλοποιούν δράσεις σχετικές με το γάλα και την αγελαδοτροφία.
❖ Να διαθέτει υποτροφίες σε φοιτητές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
❖ Να δημιουργήσει φόρουμ για την προώθηση της γαλακτοκομίας στην Ελλάδα.
❖ Να οργανώνει ημερίδες, συνέδρια & σεμινάρια με σκοπό την ανταλλαγή τεχνογνωσίας, εμπειριών, γνώσεων, απόψεων και προβληματισμών μεταξύ των συμμετεχόντων στον κλάδο της γαλακτοκομίας.
❖ Να δημιουργήσει κέντρο μελετών για την προώθηση της γαλακτοκομίας στην Ελλάδα.
❖ Να δημιουργήσει «κοινότητα γνώσης» και τράπεζα πληροφοριών για την γαλακτοκομία στην Ελλάδα και τα ελληνικά γαλακτοκομικά προϊόντα, μέσω της δημιουργίας μεγάλης θεματικής πύλης στο διαδίκτυο (portal) η οποία θα λειτουργεί και ως βάση δεδομένων/ ηλεκτρονική βιβλιοθήκη με αντικείμενο την προώθηση του ως άνω κλάδου και των προϊόντων αυτού.
❖ Να δημιουργήσει μελετητικές και ερευνητικές ομάδες για την μελέτη του κλάδου της γαλακτοκομίας στην Ελλάδα, των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων των ελληνικών γαλακτοκομικών προϊόντων και των δυνατοτήτων ανάδειξης αυτών στην Ευρώπη και στον κόσμο.
❖ Να συμμετέχει σε ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά (Erasmus κλπ) ή αναπτυξιακά (Interreg κλπ) προγράμματα με σκοπό τη χρηματοδότηση των δράσεών της.
❖ Να εκδίδει και να δημοσιεύει περιοδικά, μελέτες, έρευνες για την ελληνική γαλακτοκομία και τα ελληνικά γαλακτοκομικά προϊόντα.
❖ Να συμμετέχει σε δράσεις τοπικής ή εθνικής εμβέλειας που έχουν σχέση με την προαγωγή της υγιεινής διατροφής και τον επαγγελματικό προσανατολισμό της νέας γενιάς σε σχετικά επαγγέλματα.
❖ Να διενεργεί οποιαδήποτε άλλη πράξη που ενισχύει την επίτευξη των ως άνω σκοπών.

Για την επίτευξη αυτών των σκοπών η εταιρία θα δύναται να υποβάλει σχετικά προγράμματα για την εξασφάλιση των απαραίτητων πόρων.
Για την επίτευξη όλων των ως άνω σκοπών η εταιρεία θα μπορεί να ενεργεί όλες τις προσήκουσες πράξεις.
Αναγνωρίζεται ότι η φύση και η λειτουργία της εταιρείας δεν είναι ασυμβίβαστη με την επιδίωξη οικονομικού οφέλους, καθότι τέτοιο μπορεί να προκύψει για την εταιρία από τις άνω ποικίλης φύσεως δραστηριότητες της κ.α. Τυχόν οικονομικό όφελος θα διατίθεται μόνο για την επίτευξη των σκοπών της εταιρείας, ενώ δεν θα γίνεται καμία διανομή κερδών ή καταβολή τόκων στους εταίρους. Επίσης αναγνωρίζεται ότι η πραγματοποίηση των άνω εταιρικών σκοπών μπορεί να έχει ως συνέπεια δικαιοπρακτική ή αδικοπρακτική ευθύνη ή παροχές, που αμείβονται κατά τα συναλλακτικά ήθη. Επομένως, τα μέλη θα προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, ώστε κατά νόμο η άνω εταιρεία ν΄ αποκτήσει νομική προσωπικότητα.

Άρθρο 4. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται για 20 έτη με δυνατότητα παράτασης με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών. Η διάρκεια αυτής αρχίζει από την ημέρα της καταχώρησης του παρόντος στο ΓΕΜΗ.

Άρθρο 5. ΕΙΣΦΟΡΕΣ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Για την επίτευξη του εταιρικού σκοπού, οι εταίροι συμφωνούν να εισφέρουν στην εταιρεία το συνολικό ποσό των €200 ευρώ, το οποίο συμφωνείται να κατανεμηθεί ισομερώς μεταξύ των εταίρων, δηλ ο κάθε εταίρος να εισφέρει το ποσό των 20€.
Εκτός των ως άνω εισφορών, η περιουσία της εταιρείας μπορεί να προέρχεται από δωρεές και χορηγίες φυσικών και νομικών προσώπων, έσοδα από διάφορες δημόσιες ή μη εκδηλώσεις και δραστηριότητες, έσοδα από την διάθεση περιοδικών, νόμιμες επιχορηγήσεις από διάφορους οργανισμούς, κρατικές επιχορηγήσεις ή επιχορηγήσεις από οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, επιχορηγήσεις της ΕΕ, έσοδα από την διοργάνωση ημερίδων, συνεδρίων & σεμιναρίων, ως και κάθε άλλη εισφορά μελών ή τρίτων προσώπων, φυσικών ή νομικών, ιδιωτικού ή δημοσίου
δικαίου και από τα περιουσιακά δικαιώματα που αποκτά η εταιρεία από την λειτουργία της.
Η εταιρεία, ως μη κερδοσκοπική, δεν μοιράζει έσοδα ή κέρδη στους εταίρους, όλα δε τα έσοδα της εταιρείας διατίθενται για την εξυπηρέτηση των σκοπών της.

Άρθρο 6. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ – ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ
Διαχειριστής και εκπρόσωπος της εταιρείας ορίζεται ο εταίρος Γεώργιος Κοτσαμπάσης, ο οποίος θα εκπροσωπεί την εταιρεία, υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία, έναντι κάθε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου ή αρχής, δικαστικά και εξώδικα. Οι πράξεις του διαχειριστή και εκπροσώπου της εταιρείας που ενεργούνται υπό την εταιρική επωνυμία και για λογαριασμό της εταιρείας, την δεσμεύουν, εφόσον ευρίσκονται εντός των πλαισίων που καθορίζονται από τον εταιρικό σκοπό.
Σε περίπτωση προσωρινής αδυναμίας του διαχειριστή να ασκήσει τα καθήκοντά του, αυτός αναπληρώνεται από τον Παναγιώτη Τσινάβο.
Ο διαχειριστής, σε περίπτωση κολλήματος, δικαιούται να εξουσιοδοτήσει άλλον εταίρο για την διενέργεια συγκεκριμένων διαχειριστικών ή εκπροσωπευτικών πράξεων. Η εξουσιοδότηση πρέπει να είναι έγγραφη και δίδεται με ιδιωτικό έγγραφο με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του διαχειριστή – εκπροσώπου από τις αρμόδιες αρχές.

Άρθρο 7. ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ- ΓΣ
Το ανώτατο όργανο της εταιρείας είναι η Γενική Συνέλευση των εταίρων, που συγκαλείται από τον διαχειριστή στην έδρα της εταιρείας. Η πρόσκληση για την συνέλευση είναι έγγραφη και απαιτείται να κοινοποιηθεί στους εταίρους πέντε (5) πλήρεις εργάσιμες ημέρες πριν από την συνέλευση και να καθορίζει και τα προς συζήτηση θέματα. Ο διαχειριστής υποχρεούται να συγκαλέσει δύο (2) τακτικές Γενικές Συνελεύσεις τον χρόνο, μία στις αρχές της χρονιάς (εντός Ιανουαρίου ή Φεβρουαρίου κάθε έτους) και μία στα μέσα της χρονιάς (εντός Ιουνίου). Επιπλέον μπορεί να συγκαλέσει έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις όταν το κρίνει απαραίτητο. Ο διαχειριστής είναι υποχρεωμένος να συγκαλέσει την συνέλευση εντός 10 εργασίμων ημερών εάν το ζητήσει οποιοσδήποτε άλλος εταίρος.
Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρίστανται τα 2/3 των εταίρων της και αποφασίζει με πλειοψηφία μεγαλύτερη από το μισό του συνόλου των παριστάμενων εταίρων, εκτός από τις περιπτώσεις που απαιτείται ομοφωνία σύμφωνα με το παρόν Καταστατικό. Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας συγκαλείται εκ νέου μέσα σε 10 πλήρεις εργάσιμες ημέρες επαναληπτική Γενική Συνέλευση, η οποία βρίσκεται σε απαρτία με την παρουσία τουλάχιστον του 1/2 των εταίρων. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει για κάθε θέμα, όπως και για θέματα αλλαγής έδρας ή επωνυμίας, αλλαγής διαχειριστή, λύση της εταιρείας κοκ. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια για να εγκρίνει τον ισολογισμό της εταιρείας και την έκθεση πεπραγμένων.
Για τις αποφάσεις που λαμβάνονται τηρούνται πρακτικά τα οποία καταχωρούνται στο βιβλίο πρακτικών.
Η Γενική Συνέλευση εκλέγει Γραμματέα και Ταμία. Ο Γραμματέας τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων της ΓΣ, έχει την ευθύνη διεκπεραίωσης της αλληλογραφίας κοκ. Ο Ταμίας είναι υπεύθυνος για την ορθή οικονομική διαχείριση της εταιρίας, τηρεί το Ταμείο της εταιρείας και όλα τα εκ του Νόμου και του καταστατικού προβλεπόμενα βιβλία και στοιχεία. Στους λοιπούς εταίρους ανατίθενται αρμοδιότητες σε διάφορους τομείς δραστηριότητος ανάλογα με τις ανάγκες και τις ειδικές τους γνώσεις.

Άρθρο 8. ΘΑΝΑΤΟΣ, ΘΕΣΗ ΣΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ, ΠΤΩΧΕΥΣΗ ΕΤΑΙΡΟΥ
Σε περίπτωση που εταίρος πτωχεύσει ή τεθεί σε καθεστώς δικαστικής συμπαράστασης, η εταιρεία δεν λύεται αλλά συνεχίζεται μεταξύ των υπολοίπων εταίρων, εφόσον αυτοί είναι
τουλάχιστον δύο.
Σε περίπτωση που εταίρος πεθάνει, η εταιρεία συνεχίζεται μεταξύ των υπολοίπων εταίρων καθώς και των κληρονόμων του αποβιώσαντος εταίρου. Κάθε εταίρος όμως έχει το δικαίωμα στην περίπτωση αυτή να ζητήσει την έξοδό του από την εταιρεία, η οποία υποχρεούται να του καταβάλει την αξία της εταιρικής του μερίδος.
Το ως άνω δικαίωμα εξόδου πρέπει να ασκηθεί με δήλωση του εταίρου που θα κοινοποιηθεί στην εταιρεία και στους υπολοίπους συνεταίρους (και τους κληρονόμους του συνεταίρου που πέθανε) εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών μηνών από την ημερομηνία του θανάτου του εταίρου.

Άρθρο 9. ΕΙΣΟΔΟΣ ΝΕΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ- ΈΞΟΔΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ- ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕΡΙΔΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Είσοδος νέου εταίρου μπορεί να γίνει μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου. Στην περίπτωση αυτή ο Διαχειριστής οφείλει να αποφασίζει επί της αίτησης αποδεχόμενος ή απορρίπτοντας αυτή, την οριστική όμως απόφαση επί της αίτησης λαμβάνει η (εντός 30 ημερών το αργότερο) επόμενη τακτική ή τυχόν έκτακτη Γενική Συνέλευση, που συγκαλείται μετά την υποβολή της αντίστοιχης αίτησης και στην οποία οι παριστάμενοι πρέπει να αποφασίσουν επί της αίτησης με αυξημένη πλειοψηφία (2/3 των παρισταμένων). Εφόσον αποφασιστεί η είσοδος του αιτούντα στην εταιρεία το καταστατικό της εταιρείας τροποποιείται ανάλογα. Κάθε εταίρος κατά την είσοδό του στην εταιρεία εισφέρει το ποσό των 20€. Οι νέοι εταίροι οφείλουν να αποδέχονται τις διατάξεις του παρόντος και εξομοιώνονται πλήρως όσον αφορά τις εταιρικές τους υποχρεώσεις και δικαιώματα με τους υπόλοιπους εταίρους.
Εάν εταίρος αποχωρήσει για οποιονδήποτε λόγο ή διαγραφεί έχει δικαίωμα να αναλάβει μόνο το ποσό της εισφοράς του. Το ως άνω δικαίωμα εξόδου πρέπει να ασκηθεί με δήλωση του εταίρου που θα κοινοποιηθεί στην εταιρεία και στους υπολοίπους εταίρους.
Η μεταβίβαση της εταιρικής μερίδας των εταίρων καθώς και η καθ΄ οποιονδήποτε τρόπο υποκατάσταση τρίτων στην μερίδα αυτών και στα δικαιώματα και υποχρεώσεις τους, επιτρέπεται μόνο μετά από ομόφωνη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων και πάντα με την δημοσίευση τροποποίησης του παρόντος.

Άρθρο 10. ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Η εταιρεία λύεται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον νόμο. Μετά την λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Με τη λύση της εταιρείας και την είσοδό της στην εκκαθάριση παύει η εξουσία των οργάνων διοίκησης της Εταιρείας και η διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας ασκείται από τον/τους εκκαθαριστές.
2. Κατά την εκκαθάριση ο/οι εκκαθαριστές υποχρεούνται:
α) να διενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας·
β) να περατώσουν άμεσα τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας·
γ) να εισπράξουν τις κάθε είδους απαιτήσεις της εταιρείας·
δ) να εξοφλούν κάθε ληξιπρόθεσμη απαίτηση·
ε) να επιλέξουν τη διαδικασία ρευστοποίησης που ενδείκνυται κατά τις περιστάσεις·
στ) να αποδώσουν στους εταίρους τις εισφορές τους. Η τύχη της περιουσίας της εταιρείας και η διάθεσή της (που σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι η διανομή της στους εταίρους) στην περίπτωση της διάλυσης του νομικού προσώπου ορίζεται με ομόφωνη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας.
ζ) να τηρήσουν κάθε άλλη προβλεπόμενη από τον νόμο διαδικασία

Άρθρο 11. ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
Για την επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των εταίρων που προκύπτει από το παρόν και τις τυχόν
τροποποιήσεις του καθώς και για κάθε θέμα ή όρο που δεν προβλέπουν οι διατάξεις του παρόντος καταστατικού, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα, οι σχετικές διατάξεις των αρ 249 επόμενα του ν 4072/2012.
Οποιαδήποτε διαφορά τυχόν ανακύψει μεταξύ των συνεταίρων σχετικά με την ερμηνεία και εφαρμογή του παρόντος καταστατικού καθώς και κάθε απαίτηση μεταξύ τους, προερχόμενη από την παρούσα σύμβαση, θα κρίνεται αποκλειστικά από τα αρμόδια δικαστήρια των Σερρών.
Η εταιρεία δεν είναι κερδοσκοπική και επομένως καμία διανομή κερδών δεν γίνεται προς τους εταίρους της είτε κατά τη διάρκεια είτε μετά τη λύση της εταιρείας. Τα τυχόν, πέραν της εισφοράς των εταίρων, καθαρά κέρδη της εταιρείας για κανέναν λόγο δεν διατίθενται μεταξύ των εταίρων αλλά τοποθετούνται για την πραγμάτωση των σκοπών της εταιρείας.