Τηλεφωνήστε μας

2321068363 - 2321068301

Σταβλισμός Βοοειδών

Σταβλισμός βοοειδών

Α. Γενικά

Υπάρχουν πολλά συστήματα σταβλισμού για τις διάφορες κατηγορίες βοοειδών που διατηρούνται στις εκτροφές γαλακτοπαραγωγικής κατεύθυνσης. Όλα έχουν πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα και όλα μπορούν να χρησιμοποιηθούν με επιτυχία, με την προϋπόθεση ότι ο κτηνοτρόφος αντιλαμβάνεται τα όρια και τους περιορισμούς τους και εφαρμόζει διαχείριση ανάλογη με το σύστημα σταβλισμού που επέλεξε.

Σε κάθε περίπτωση, κατά το σχεδιασμό των χώρων σταβλισμού των βοοειδών, πρέπει να τηρούνται πάντοτε οι εξής βασικοί κανόνες:

1) Οι κατασκευές και ο εξοπλισμός πρέπει να εξυπηρετούν τις φυσιολογικές ανάγκες των ζώων και να προστατεύουν την υγεία και ευζωία τους.

2) Οι συνθήκες εργασίας πρέπει να είναι άνετες και η διάταξη των χώρων να επιτρέπει την οργάνωσή της με τέτοιο τρόπο ώστε να την μειώνει στον ελάχιστο δυνατό βαθμό.

3) Η λειτουργία του βουστασίου δεν πρέπει να δημιουργεί προβλήματα ρύπανσης του περιβάλλοντος.

4) Τα κτίρια και ο εξοπλισμός πρέπει να είναι τα καταλληλότερα από τεχνικής και οικονομικής πλευράς.

Οι φυσιολογικές ανάγκες των ζώων περιλαμβάνουν στοιχεία όπως το μικροκλίμα (θερμοκρασία, σχετική υγρασία, ρεύματα αέρα) που σχετίζεται άμεσα με τον καλό αερισμό (απομάκρυνση υγρασίας, αμμωνίας, σκόνης και μικροβίων), την αποτροπή τραυματισμών και αποφυγή συνωστισμού που δεν επιτρέπει την εκδήλωση της φυσιολογικής συμπεριφοράς (ανάπαυση, σίτιση, ύδρευση, εκδήλωση οίστρου κλπ) και τη διατήρηση σχετικά καθαρού περιβάλλοντος. Η κάλυψή τους σχετίζεται άμεσα με την υγεία και ευζωία των βοοειδών. Ο κατάλληλος προσανατολισμός των κτιρίων είναι βασική παράμετρος στην επίτευξη ευνοϊκών συνθηκών μικροκλίματος.

Οι άνετες συνθήκες εργασίας, αποτέλεσμα σωστού αρχικού σχεδιασμού, επιτρέπουν τη σωστή αξιοποίηση του χρόνου του κτηνοτρόφου μέσω της εκμηχάνισης των εργασιών και την ευκολότερη διατήρηση στην εκτροφή, ολιγάριθμου αλλά και εξειδικευμένου προσωπικού, το οποίο έχει μεγαλύτερες απαιτήσεις αλλά μπορεί ταυτόχρονα να προσφέρει και καλύτερες υπηρεσίες.

Η ρύπανση του περιβάλλοντος από τα απόβλητα ενός βουστασίου αποτελεί σήμερα ένα πολύ σοβαρό ζήτημα και οι κρατικοί έλεγχοι είναι ενδελεχείς και αυστηροί. Η δυνατότητα διαχείρισης των αποβλήτων πρέπει να αντιμετωπίζεται ως βασικό χαρακτηριστικό των εγκαταστάσεων και να προβλέπεται από την πρώτη ακόμα φάση του σχεδιασμού τους.

Τέλος, καθώς τα διαθέσιμα μέσα δεν είναι ποτέ απεριόριστα, η δαπάνη για την κατασκευή των βουστασίων πρέπει να αντιμετωπίζεται με μεγάλη προσοχή. Γενικά, η επιλογή δέσμευσης μεγάλου κεφαλαίου στις εγκαταστάσεις επιβαρύνει σημαντικά το κόστος παραγωγής των προϊόντων, μέσω των αποσβέσεων και των υψηλών τόκων κεφαλαίου. Έχει, όμως, χαμηλές σχετικά δαπάνες λειτουργίας, καλές συνθήκες διαβίωσης για τα ζώα, άρα και υψηλή παραγωγικότητα και καλές συνθήκες εργασίας για τον κτηνοτρόφο και το προσωπικό. Αντίθετα, μια χαμηλή επένδυση, αν και αποσβένεται γρήγορα, επιβαρύνεται συνήθως από πολύ υψηλές δαπάνες λειτουργίας (εργασία, στρωμνή κλπ). Στην περίπτωση αυτή, κάθε αμέλεια καταλήγει σε κακές συνθήκες διαβίωσης των ζώων και κατά συνέπεια, στη μειωμένη παραγωγικότητά τους και σε χαμηλά έσοδα.

Για την επιτυχία οποιασδήποτε επιλογής, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος αερισμού των βουστασίων. Η έκταση και η εξειδίκευση του θέματος αυτού είναι τόσο μεγάλη που θα καλυφθεί ξεχωριστά.

Στη συνέχεια αναφέρονται αναλυτικά οι διαθέσιμες επιλογές, ανάλογα με την κατηγορία των εκτρεφόμενων βοοειδών: α) αγελάδες σε γαλακτοπαραγωγή, β) αγελάδες σε ξηρή περίοδο, γ) γαλουχούμενα μοσχάρια, δ) απογαλακτισμένα μοσχάρια και ε) μοσχίδες μελλοντικοί γεννήτορες («ζώα αντικατάστασης»).

Πηγές φωτογραφιών:
Οι πηγές των φωτογραφιών είναι από τα περιοδικά: α) Hoard’s Dairyman και β) Production Laitiere Moderne (PLM) και από το βιβλίο PENN STATE HOUSING PLANS FOR MILKING AND SPECIAL-NEED COWS (NRAES-200).