Τηλεφωνήστε μας

2321068363 - 2321068301

Σταβλισμός Βοοειδών

Σταβλισμός βοοειδών

Ε. Σταβλισμός απογαλακτισμένων μοσχαριών

Τα απογαλακτισμένα μοσχάρια, ηλικίας 2-7 μηνών και σωματικού βάρους 80-200 kg, σταβλίζονται ομαδικά, με το σύστημα του ελεύθερου σταβλισμού με ενιαίο χώρο ανάπαυσης. Η χρήση ατομικών θέσεων ανάπαυσης δεν συνιστάται για αυτή την ηλικιακή ομάδα. Η φάση αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική για την σωστή ανάπτυξη των ζώων, ιδιαίτερα των θηλυκών, αφού ενώ η περίοδος αυτή αποτελεί μόνο το 20% περίπου του χρόνου ανάπτυξης, τα ζώα πρέπει να λάβουν το 50% του ύψους τους, το 44% του μήκους τους και το 25% του βάρους τους.

Ο χώρος σταβλισμού χωρίζεται σε 2 ζώνες: το διάδρομο σίτισης και το χώρο ανάπαυσης, ενώ υπάρχει εξωτερικά και ο διάδρομος τροφοδοσίας (παράθεση τροφής). Τα βασικά σημεία που καθορίζουν τις διαστάσεις του κτιρίου είναι: α) ο αριθμός και το μέγεθος των ομάδων των απογαλακτισμένων μοσχαριών, β) το πλάτος ανά μοσχάρι στην τροφοδόχο (ταΐστρα), γ) το πλάτος του διαδρόμου σίτισης και δ) η επιφάνεια ανάπαυσης ανά μοσχάρι. Ακολουθεί η περιγραφή των βασικών τους χαρακτηριστικών.

α) Μετά τον απογαλακτισμό, τα αρσενικά μοσχάρια πρέπει να διαχωρίζονται από τα θηλυκά επειδή πρέπει να ακολουθείται διαφορετικό πρόγραμμα διατροφής. Το ιδανικό μέγεθος ομάδας για τα απογαλακτισμένα μοσχάρια είναι 6-8 και ηλικιακή διαφορά μεταξύ τους πρέπει να είναι κατά μέγιστο, ένας μήνας. Είναι πολύ σημαντικό να τηρείται αυτή η απαίτηση, τόσο για υγειονομικούς λόγους όσο και για ζωοτεχνικούς αφού έτσι εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη αύξησή τους, μειώνοντας τον ανταγωνισμό και τη νοσηρότητα. Μια εκτροφή με 170-180 γαλακτοπαραγωγές αγελάδες πρέπει να παράγει 144 μοσχάρια ανά έτος (84-85%, με βάση τον αναπαραγωγικό ρυθμό και τη θνησιμότητα των μόσχων). Συνεπώς, υπάρχουν 12 μοσχάρια ανά μήνα, κατά μέσο όρο 6 θηλυκά και 6 αρσενικά, και είναι εύκολη η δημιουργία ομάδων σωστού μεγέθους. Στην πράξη, οι ομάδες σχηματίζονται σταδιακά, καθώς απογαλακτίζονται τα ζώα και όταν συμπληρωθεί το μέγεθός τους πρέπει να «κλείνουν» μέχρι το τέλος αυτής της περιόδου εκτροφής. Προφανώς, αν και η διάρκεια της περιόδου αυτής είναι 5 μήνες, η παραπάνω εκτροφή χρειάζεται τουλάχιστον 7 διαμερίσματα για τα θηλυκά μοσχάρια της (1 για τη δημιουργία της επόμενης ομάδας, 5 για την διάρκεια της φάσης εκτροφής και 1, διαδοχικά, θα είναι πάντοτε κενό για απολύμανση).

Σταβλισμός απογαλακτισμένων μοσχαριών. Ολιγομελείς ομάδες, διάδρομος σίτισης και ενιαίος χώρος ανάπαυσης με άφθονη στρωμνή. Η συστέγαση όμως, στο ίδιο κτίριο, με ζώα μεγαλύτερης ηλικίας δεν είναι επιθυμητή.

Σταβλισμός απογαλακτισμένων μοσχαριών. Ολιγομελείς ομάδες, μεγάλος χώρος ανάπαυσης και άσκησης, αχυροστρωμνή. Η συστέγαση όμως, στο ίδιο κτίριο, με ζώα μεγαλύτερης ηλικίας δεν είναι επιθυμητή.

Σταβλισμός απογαλακτισμένων μοσχαριών. Ολιγομελείς ομάδες, μεγάλος χώρος ανάπαυσης και άσκησης, άφθονη άμμος για στρωμνή. Η συστέγαση όμως, στο ίδιο κτίριο, με ζώα μεγαλύτερης ηλικίας δεν είναι επιθυμητή.

Σταβλισμός απογαλακτισμένων μοσχαριών. Ολιγομελείς ομάδες, διάδρομος σίτισης και ενιαίος χώρος ανάπαυσης με άφθονη αχυροστρωμνή. Κτίριο ειδικά κατασκευασμένο για τον σκοπό αυτό, συνθήκες σχεδόν ιδανικές.

β) Το απαραίτητο πλάτος ανά μοσχάρι στην τροφοδόχο κατά την περίοδο αυτή είναι περίπου 50 cm. Συνεπώς, για ομάδες μεγέθους 6-8 ζώων απαιτούνται 3-4 m για κάθε ομάδα. Εφόσον οι υδροδόχοι τοποθετούνται μαζί με τις τροφοδόχους, ένα “άνοιγμα” κτιρίου 5 m μπορεί άνετα να φιλοξενήσει ομάδα 8 μοσχαριών και να μειώσει τον ανταγωνισμό, ακόμα και όταν η ηλικιακή διαφορά μεταξύ τους είναι μεγαλύτερη του ενός μηνός.

γ) Το πλάτος του διαδρόμου σίτισης πρέπει να είναι τουλάχιστον 1,5 m και ιδανικά 2,0 m. Έτσι παρέχεται αρκετός χώρος άσκησης στα ζώα και συγκεντρώνεται μεγάλο μέρος των αποβλήτων σε σημείο που είναι δυνατόν να καθαρίζεται καθημερινά. Το δάπεδο πρέπει να είναι από σκυρόδεμα και αντιολισθητικό. Οι υδροδόχοι, αν τοποθετούνται μεταξύ του χώρου ανάπαυσης και του διαδρόμου σίτισης πρέπει να έχουν πρόσβαση μόνο από τον τελευταίο.

δ) Η επιφάνεια ανάπαυσης ανά μοσχάρι πρέπει να είναι τουλάχιστον 3 m2 και ιδανικά 4 m2. Με πλάτος χώρου ανάπαυσης 5 m σε συνδυασμό με συνολικό μήκος διαμερίσματος ομάδας επίσης 5 m (τροφοδόχος + υδροδόχος), η διαθέσιμη επιφάνεια είναι ακριβώς αυτή που απαιτείται για ομάδες 6-8 μοσχαριών. Η βάση του χώρου ανάπαυσης μπορεί να είναι συμπιεσμένο χώμα, στρώμα χοντρού χαλικιού ή σκυρόδεμα. Η ημερήσια απαιτούμενη ποσότητα στρωμνής (άχυρο) ανά μοσχάρι είναι 2-4 kg, ειδικά κατά τους χειμερινούς μήνες.

Καθώς με την τήρηση των παραπάνω προδιαγραφών η συνολικά διατιθέμενη επιφάνεια ανά απογαλακτισμένο μόσχο είναι 4,0-5,0 m2 και ο ελάχιστος όγκος κτιρίου 15 m3 ανά μοσχάρι, το μέσο ύψος του κτιρίου πρέπει να είναι τουλάχιστον 3,5-4,0 m. Προτείνεται ακόμα μεγαλύτερο ύψος και μεγάλη κλίση στέγης (30-35%) για να διευκολύνεται ο φυσικός αερισμός του.

Είναι επιθυμητή η ύπαρξη εξωτερικού χώρου άσκησης (προαύλιο). Αυτό κρίνεται απολύτως απαραίτητο για ζώα που θα διατηρηθούν για αναπαραγωγή καθώς επιτρέπει την ανάπτυξη καλής φυσικής κατάστασης και την ισχυροποίηση των άκρων. Η απαιτούμενη επιφάνεια είναι 5-10m2 ανά ζώο και πρέπει να τηρούνται οι συνθήκες υγιεινής, όπως έχει ήδη περιγραφεί. Το προαύλιο μπορεί να είναι πίσω από το χώρο ανάπαυσης ή μπορεί να παρεμβάλλεται μεταξύ του χώρου ανάπαυσης και του διαδρόμου σίτισης. Ανεξάρτητα από το σύστημα που θα επιλεγεί, ο καλός αερισμός του χώρου είναι πρωταρχικής σημασίας όπως θα αναλυθεί στη συνέχεια.

Σταβλισμός απογαλακτισμένων μοσχαριών. Ολιγομελείς ομάδες, χώρος άσκησης μεταξύ χώρου ανάπαυσης και διαδρόμου σίτισης.

Σταβλισμός απογαλακτισμένων μοσχαριών. Εδώ ο χώρος άσκησης μεταξύ χώρου ανάπαυσης και διαδρόμου σίτισης είναι καλυμμένος με χιόνι. Η άφθονη και καθαρή στρωμνή όμως σε συνδυασμό με ένα πρόγραμμα διατροφής σχεδιασμένο για χειμερινές συνθήκες εξασφαλίζουν καλή ανάπτυξη. Οι ομάδες είναι πάντοτε ολιγομελείς.

Πηγές φωτογραφιών:
Οι πηγές των φωτογραφιών είναι από τα περιοδικά: α) Hoard’s Dairyman και β) Production Laitiere Moderne (PLM) και από το βιβλίο PENN STATE HOUSING PLANS FOR MILKING AND SPECIAL-NEED COWS (NRAES-200).