Τηλεφωνήστε μας

2321068363 - 2321068301

Ισορροπημένα και ορθολογικά σιτηρέσια

Ισορροπημένα και ορθολογικά σιτηρέσια

Εισαγωγή

Η διατροφή αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό του συστήματος εκτροφής των γαλακτοπαραγωγών βοοειδών επειδή καθορίζει σε πολύ μεγάλο βαθμό, τόσο το ύψος της παραγωγικότητας των ζώων όσο και το κόστος παραγωγής των προϊόντων τους. Οι απαιτήσεις των ζώων στα σημερινά επίπεδα παραγωγής είναι πολύ υψηλές και η αποσπασματική και εμπειρική αντιμετώπιση του θέματος είναι πλέον απόλυτα ανεπαρκής.

Σημαντική παράμετρος, που συχνά παραβλέπεται, είναι ότι το σιτηρέσια που χορηγούνται στα ζώα στις διάφορες φάσεις της ζωής και του παραγωγικού τους κύκλου δεν είναι ανεξάρτητα μεταξύ τους. Αντίθετα, επηρεάζουν σημαντικά την επιτυχία των επόμενων σταδίων εκτροφής. Η σωστή ανάπτυξη των μοσχίδων, δηλαδή η σωστή σύσταση του σώματός τους, έχει πολύ μεγάλη επίδραση στην μελλοντική υγεία, παραγωγικότητα και μακροβιότητα τους ως αγελάδες. Η σωστή διατροφή των ζώων πριν τον τοκετό (ξηρή περίοδος), μεγιστοποιεί την παραγωγικότητα και ελαχιστοποιεί τη νοσηρότητα των αγελάδων μετά από αυτόν. Οι σύγχρονες εκτροφές δεν χρειάζονται απλώς σιτηρέσια για τα ζώα τους, χρειάζονται ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα διατροφής τους.

Ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα διατροφής περιλαμβάνει ισορροπημένα και ορθολογικά σιτηρέσια για όλες τις κατηγορίες των ζώων που εκτρέφει. Προφανώς, οι θρεπτικές ανάγκες των ζώων πρέπει να καλύπτονται επαρκώς, αυτό όμως δεν είναι αρκετό για την επιτυχία ενός προγράμματος διατροφής. Πρέπει ταυτόχρονα να υπάρχει και η σωστή αναλογία μεταξύ των διάφορων θρεπτικών συστατικών στα σιτηρέσια. Με τον τρόπο αυτό: α) μεγιστοποιείται η αξιοποίηση των ζωοτροφών, β) μειώνονται οι αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία και στην παραγωγικότητα των ζώων και γ) περιορίζονται οι δαπάνες διατροφής.

Για τον καταρτισμό αποτελεσματικών προγραμμάτων διατροφής και ισορροπημένων και ορθολογικών σιτηρεσίων πρέπει συνεπώς να αναζητείται η βοήθεια ενός εξειδικευμένου συμβούλου. Το επίπεδο συνεργασίας μεταξύ συμβούλου και κτηνοτρόφου ορίζεται ανάλογα με τις ανάγκες και δυνατότητες κάθε εκτροφής. Για την επιτυχία όμως απαιτείται η ειλικρινής και συνεχής συνεργασία του συμβούλου με τον κτηνοτρόφο σε πολλά θέματα, όπως η αποτελεσματική οργάνωση της εκτροφής, η εκτίμηση-παρακολούθηση βασικών της παραμέτρων και ο μεσοπρόθεσμος και μακροπρόθεσμος σχεδιασμός.

Κεντρικό ρόλο στα παραπάνω έχουν η σωστή ομαδοποίηση των ζώων, η κατανάλωση τροφής (ξηρής ουσίας), η επιλογή των κατάλληλων ζωοτροφών και η ακριβής, κατά το δυνατόν, εκτίμηση των θρεπτικών αναγκών των ζώων.